شما اینجا هستید!
پالايشگاه گاز خانگيران سرخس
پالايشگاه گاز خانگيران سرخس


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

مخزن سوخت مایع نیروگاه قم
مخزن سوخت مایع نیروگاه قم


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

دستگاه کنتور توربینی گاز
دستگاه کنتور توربینی گاز


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

کارخانه خوراک دام گلپایگان
کارخانه خوراک دام گلپایگان


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

سیلو پنجاه هزار تنی نیشابور
سیلو پنجاه هزار تنی نیشابور


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

سیلو بیست هزار تنی شهرستان ساوه
سیلو بیست هزار تنی شهرستان ساوه


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

شیر قطع کننده اضطراری
شیر قطع کننده اضطراری


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

طراحی و ساخت ایستگاه گاز
طراحی و ساخت ایستگاه گاز


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

مخزن ذخیره گازوئیل
مخزن ذخیره گازوئیل


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

مخزن ذخیره گازوئیل کرمانشاه
مخزن ذخیره گازوئیل کرمانشاه


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

ترمینال صادرات گوگرد بندر عسلویه
ترمینال صادرات گوگرد بندر عسلویه


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

ترمینال صادرات سیمان بندر امام
ترمینال صادرات سیمان بندر امام


شرکت جامع تلاش صنعت طوس

دسته بندی شرکت ها
پروژه های شرکت ها
فیلتر بر اساس وضعیت
فیلتر بر اساس استان