مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
بهسازی محور دره شهر - پل دختر قطعه دوم کیلومتر 500+11 الی 040+17:مرحله تجهیز کارگاه

شـرکت : شرکت آریا پترو تلاشگران
وضعیـــت : در حال اجرا
اطـلاعات کـارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام
مشــاور : نواندیشان راه و آبادانی آروین
درصـد پیشـرفت : مرحله تجهیز کارگاه
مـــوقعیت: ایلام
دسته بندی: راه و ترابری