مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت :
اطـلاعات کـارفرما : سازمان منطقه آزاد قشم
مشــاور : مهندسین مشاور آوند طرح
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: هرمزگان
دسته بندی: راه و ترابری