مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
محور بم زاهدان:بانددوم قطعه/2الف محور بم زاهدان

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : در حال اجرا
اطـلاعات کـارفرما : راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
مشــاور : مهندسین مشاور سهندترانشه
درصـد پیشـرفت : 20
مـــوقعیت: سیستان و بلوچستان
دسته بندی: راه و ترابری