مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
خط لوله 36 اینچ زاهدان:احداث خط لوله گاز 36 اینچ ایرانشهر زاهدان

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شركت ملي گازايران
مشــاور : سی سخت
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: سیستان و بلوچستان
دسته بندی: نفت و گاز