مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
خط لوله کهنوج:احداث خط لوله 30 اینچ کهنوج

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
مشــاور : پترو فرایند انرژی
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: کرمان
دسته بندی: نفت و گاز