مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
آسفالت معابر سطح شهر بم: اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر بم

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شهرداری بم
مشــاور : شهرداری بم
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: کرمان
دسته بندی: راه و ترابری