مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مشــاور : اداره کل راه و ترابری استان کرمان
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: کرمان
دسته بندی: راه و ترابری