مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
معدن سه چاهون:عملیات استخراج 12 میلیون تن سنگ آهن و باطله معدن سه چاهون آنومالی

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : در حال اجرا
اطـلاعات کـارفرما : شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی – بافق
مشــاور : شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی – بافق
درصـد پیشـرفت : 70
مـــوقعیت: یزد
دسته بندی: کاوش های زمینی
پروفایل شرکت مـجری پــروژه
پـــــروژه هــــای مشــابـه