مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
معدن گل گهر:استخراج سنگ آهن از معدن و انتقال به سنگ شكن

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : در حال اجرا
اطـلاعات کـارفرما : شركت سنگ آهن گل گهر
مشــاور : شركت سنگ آهن گل گهر
درصـد پیشـرفت : 80
مـــوقعیت: کرمان
دسته بندی: کاوش های زمینی
پروفایل شرکت مـجری پــروژه
پـــــروژه هــــای مشــابـه