مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
باند دوم محور رفسنجان - سرچشمه:طراحی و احداث باند دوم محور رفسنجان - سرچشمه - خاتون آباد (قطعه يك)

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مشــاور : گارنو
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: کرمان
دسته بندی: راه و ترابری