مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
خط لوله 56 اینچ سراسری:خط لوله 56 اینچ سراسری گاز از بید بلند به اهواز

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشــاور : صنعت و مدیریت ایران
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: خوزستان
دسته بندی: نفت و گاز