مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
اجرای خط لوله 48 اینچ شمال – شمال شرق:پروژه خط انتقال گاز 48 اینچ

شـرکت : شرکت جهاد نصر کرمان
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شرکت ملی گاز ایران
مشــاور : پترو فرایند انرژی
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: سمنان
دسته بندی: نفت و گاز