توضیحات تکمیلی پروژه

انتقال آب از سد ، پمپاژ و خط انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو


مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
مدت زمان اجرای پروژه:18 ماه

شـرکت : شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شرکت آب منطقه ای اردبیل
مشــاور : مهندسین مشاور پویاب
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: اردبیل
دسته بندی: ساختمان و ابنیه