توضیحات تکمیلی پروژه

اجرای لوله گذاری کم فشار و تحت فشار به همراه جاده سرویس 

لایروبی و احداث زهکشهای روباز درجه 3 و احداث کانال و عملیات تسطیح مزارع


مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
مدت زمان اجرای پروژه:30ماه

شـرکت : شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار
وضعیـــت : در حال اجرا
اطـلاعات کـارفرما : موسسه جهاد نصر
مشــاور : مهندسین مشاور جاماب زیستاب
درصـد پیشـرفت : 45
مـــوقعیت: خوزستان
دسته بندی: -