مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
طراحی و ساخت بالغ بر 2000 ایستگاه گاز با ظرفیت های مختلف:طراحی و ساخت ایستگاه گاز شامل ایستگاه های اندازه گیری(Metering) ، تقلیل فشار(T.B.S) و ایستگاه های ورودی شهرها(C.G.S) از ظرفیت 400 تا 120000 متر مکعب بر ساعت

شـرکت : شرکت جامع تلاش صنعت طوس
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شرکت ملی گاز ایران
مشــاور : -
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت:
دسته بندی: -