توضیحات تکمیلی پروژه

ارتفاع: 200 متر


مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
خاکبرداری:13500 مترمکعب
بتن ریزی:7680 متر مکعب
آرماتور بندی:1363 تن
قالب بندی:1600 متر مربع
قالب لغزنده:34400 مترمربع
اجرای آجر نسوز از داخل: 1600 متر مربع
کارهای فلزی:75 تن

شـرکت : شرکت توسعه سیلوها
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا )
مشــاور : شرکت قدس نیرو
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: مرکزی
دسته بندی: نیرو - ساختمان و ابنیه