افتتاح شبکه فرعی آبیاری تحت فشار بارانی باقیمانده مزارع دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزاجلیل طرح شبکه فرعی آغ چای مشتمل بر105مزرعه به وسعت حالص 2615 هکتار با سیستم آبیاری بارانی کلاسیک آبپاش متحرک که شامل کارگزاری حدود586 کیلومتر لوله اصلی و نیمه اصلی پلی اتیلن مزرعهاز قطر 63تا 350میلی متر و همچنین کارگزاری 1567کیلومتر بال آبیاری پلی اتیلن و احداث حدود 1000 حوضچه بتنی و راه دسترسی حدود 143کیلومتر با حضور معاون محترم وزیر جهاد کشاورزیافتتاح شبکه فرعی آبیاری تحت فشار بارانی باقیمانده مزارع دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزاجلیل طرح شبکه فرعی آغ چای مشتمل بر105مزرعه به وسعت حالص 2615 هکتار با سیستم آبیاری بارانی کلاسیک آبپاش متحرک که شامل کارگزاری حدود586 کیلومتر لوله اصلی و نیمه اصلی پلی اتیلن مزرعهاز قطر 63تا 350میلی متر و همچنین کارگزاری 1567کیلومتر بال آبیاری پلی اتیلن و احداث حدود 1000 حوضچه بتنی و راه دسترسی حدود 143کیلومتر با حضور معاون محترم وزیر جهاد کشاورزیسیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.