درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد