درصد مالکیت تلاشگران: 48 درصد
درصد مالکیت تلاشگران: 48 درصد