درصد مالکیت تلاشگران: 86 درصد
درصد مالکیت تلاشگران: 86 درصد