شما اینجا هستید!

اعضای هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

یداله شمایلی

رئیس هیات مدیره

لیسانس مدیریت بازرگانی

فریدون کیانی فر

نائب رئیس هیات مدیره

لیسانس مهندسی عمران

اکبر قنبری

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

دکتری منابع انسانی