شما اینجا هستید!

اعضای هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

یداله شمایلی

رئیس هیأت مدیره

لیسانس مدیریت بازرگانی

امیر ابراهم افروز

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

فریدون کیانی فر

عضو هیأت مدیره

لیسانس مهندسی عمران

حسینعلی قریب

مدیرعامل

دکتری امنیت ملی